Șef Compartiment Achiziții Publice Bucuresti 07.03.2018

ANUNŢ


Compania Naţională a Uraniului – S.A. organizează concurs constând în test grilă și interviu, în data de 26.03.2018 ora 1100 , la  sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de  Șef Compartiment Achiziții Publice de la sediul companiei.
OBIECTIVELE POSTULUI: 
•    elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente/subunități ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;
•    elaborarea, ȋn baza documentelor justificative primite de la compartimentele/subunităţile care solicită achiziţia,  documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţie, conform prevederilor legale în vigoare;
•    îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate;
•    aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
•    constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.
•    coordonarea activității în domeniul achizițiilor publice, în baza principiilor și legislației în acest domeniu în vederea unei activități eficiente și evitarea unor posibile erori;.


CERINŢELE MINIME pentru ocuparea postului:

-    nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul tehnic/economic
-    cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului coordonat;
-    cursuri de perfecționare – în domeniul achizițiilor publice;
-    cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;
-    vechime în specialitate: minim 3 ani;
-    a obținut în ultimii 3 ani minim calificativul ”bine” la evaluarea anuală
-    cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
-    obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
-    Scrisoare de intenție;
-    Copie după actul de identitate;
-    Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)
-    Copie după diploma/diplomele de studii;
-    Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;
-    Curriculum vitae.
-    Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar;
-    Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
-    Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 22.02.2018, ora 15 00

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 120.

 

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces