Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Costuri din Septembrie 2017

ANUNŢ

 

 

Compania Naţională a Uraniului – S.A. organizează concurs constând în test grilăși interviu, în data de 27 septembrie 2017 ora 1000 , la  sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de Șef  Serviciu Financiar, Contabilitate, Costuri din cadrul Departamentului Economic-Achiziții de la sediul companiei.

Obiectivele Postului: 

-       Organizarea, coordonarea, îndrumarea, urmărirea, conducerea și controlul permanent al activității în domeniul propriu de activitate la nivelul structurii subordonate, pentru realizarea optimă a sarcinilor de serviciu;

-       Coordonarea, îndrumarea, urmărirea și controlul permanent al activitatii din domeniul propriu de activitate, pentru realizarea optimă a sarcinlor de serviciu, la nivelul subunităților;

-       Verificarea situației fondurilor din alocații bugetare și contracte economice, urmărirea încasării lor;

-       Gestionarea efectuării plății salariilor și a celorlalte drepturi bănești cuvenite personalului din companie, precum și a contribuțiilor ce decurg din acestea la bugetul consolidat al statului;

-       Urmărirea plații furnizorilor și a sumelor încasate de la clienți;

-       Întocmirea documentelor necesare obținerii de credite pentru buna desfășurare a activității companiei;

-       Îndrumarea și organizarea modului de întocmire a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe baza notelor de fundamentare făcute de compartimentele de specialitate și pe baza propunerilor de la subunitățile companiei;

 

 

Cerinţele minimepentru ocuparea postului:

 

-       nivel de studii: superioare de lungă durată  în domeniul economic

-       cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului coordonat;

-       cursuri de perfecționare – în domeniul economic.

-       cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows, Socrate;

-       vechime in specialitate minim 3 ani;

-       a obtinut in ultimii 2 ani minim calificativul ”BINE” la evaluarea anuală;

 

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

 

      

 

 

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          scrisoare de intenţie;

-          copie după actul de identitate;

-          copie după diploma de studii si suplimentul la aceasta;

-          copie după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare în domeniul economic;

-          copie după cartea de muncă sau adeverință doveditoare a vechimii de 3 ani în specialitatea studiilor;

-          Curriculum Vitae;

-          Copii dupărapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă (cu număr de înregistrare și stampila unității);

-          adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs vor fi îndosariate într-un dosar cu șină, cartonat.

 

NOTĂ:Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este  21.09.2017, ora 1600.

 

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 120.

 
Fisiere la download
BIBLIOGRAFIE sef serviciu Download
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces