Concurs în data de 25.06.2018 în vederea ocupării postului de vacant de expert achizitii publice, la Serviciul Achiziții Publice - SUCURSALA FELDIOARA

ANUNŢ

 

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs  în vederea ocupării postului de vacant de expert achizitii publice, la Serviciul Achiziții Publice din cadrul sucursalei.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, la CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, în data de 25.06.2018, ora 10,00 și va consta  în probă scrisă și susținerea unui interviu cu candidații care obțin minimum nota 7 la proba scrisă.

 

Obiectivele postului:

-     Asigurarea permanentă a condițiilor legale privind achiziționarea de produse/servicii/lucrări prin derularea procedurilor de achiziție publică.

-     Asigurarea permanentă a respectării condițiilor contractuale a acordurilor cadru aflate în derulare prin negocierea și semnarea contractelor subsecvente.

Condiţii minime de ocupare a postului:

-       Nivel de studii: studii superioare de lungă durată în domeniul economic,tehnic, juridic

-       Cursuri de perfecționare în domeniu – constituie avantaj

-       Cunoștințe de operare Windows, M.S. Office

Înscrierile la concurs se fac la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara din Feldioara str. Dumbrăvii nr. 1, judeţul Braşov.

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul sucursalei până la 20.06.2018, de luni până vineri, între orele 7,30 – 13,30 și trebuie să conţină următoarele documente:

-          cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;

-          copia actului de identitate;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-          Curriculum Vitae;

-          alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.

 AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU din cadrul sucursalei, la telefon 0268/265337, interior 127 şi pe adresa www.cnu.ro..

    

Șef Uzină,

COMIATI Marian

 

Aviz SEPU,

 
Informatii Publice
Raport anual
Raport audit extern
Datoriile CNU-SA
Cheltuieli cu personalul
Buget Investitii
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Formular de semnalare a neregulilor
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces