Concurs în vederea ocupării a 11 posturi posturi de execuţie vacante la COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA - 25.03.2019

ANUNŢ

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs în vederea ocupării a 11 posturi de execuţie vacante, prin încheierea de contracte individuale de muncă, după cum urmează:

-      11 posturi de muncitori necalificați în cadrul Secţiei Tehnologice

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în probă scrisă, interviu/probă practică.

Proba scrisă va avea loc în data de 25.03.2019, ora 10,00

Interviul/ proba practică va avea loc în data de 25.03.2019, ora 12,00

Descrierea posturilor şi Regulamentul de concurs sunt prezentate în documentul ataşat prezentului anunţ.

 

       Descrierea posturilor şi regulamentul de concurs

 

Denumirea postului

MUNCITOR NECALIFICAT

Nr. posturi scoase la concurs

11

Compartimentul

Secţia Tehnologică, Iaz Steril Staţie Depoluare

Nivelul postului

De execuţie

Condiţii de ocupare a postului

Studii M/G

Tipul și desfăşurarea probelor

Proba scrisă:                         25.03.2019, ora  10,00

Probă practică/interviu          25.03.2019, ora  12,00

Bibliografie

 

Ø  Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/ 14.07.2006

- Cap. 4 Obligaţiile lucrătorilor art. 22 şi 23

Ø  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Ø  Matematică, Chimie, Fizică - gimnaziu

Tematică

Ø  Obligațiile generale ale angajatorilor privind securitatea și  sănătatea în muncă;

Ø  Obligațiile generale ale angajaților privind securitatea și sănătatea în muncă.

 

CONDIŢII GENERALE de participare la concurs:

-          Are vârsta minimă de 18 ani conform  art. 13 (5) din Codul Muncii

-          Nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U. - S.A..

-          Nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă

 

 Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul sucursalei fac la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara din Feldioara str. Dumbrăvii nr. 1, judeţul Braşov, până la data de 20.03.2019, ora 13,30 și trebuie să conţină următoarele documente:

-          cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;

-          copia actului de identitate;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-          Curriculum Vitae;

-          alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.

 

Concursul se desfăşoară în 2 etape, după cum urmează:

22.03.2019                   verificarea şi selecţia dosarelor de concurs

25.03.2019                   probă scrisă și interviu sau probă practică

 

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maxim 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

 

ÎNCADRAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la sediul sucursalei.  

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul RU, nr. telefon 0268/265337 int. 127 şi pe adresa www.cnu.ro