Concurs în vederea ocupării a 2 posturi posturi vacante de AMC-ist la COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA - 24.04.2019

ANUNŢ

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi vacante  de AMC-ist  în  cadrul Secției Electromecanice, prin încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2018, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în probă scrisă, probă practică.

Denumirea postului

MUNCITOR CALIFICAT – AMC-ist

Nr. posturi scoase la concurs

1

Compartimentul

Secţia Electromecanică

Nivelul postului

De execuţie

Condiţii de ocupare a postului

S`tudii M/G

Certificat de calificare în ocupaţia de  electromecanic

Tipul și desfăşurarea probelor

Proba scrisă:                         24.04.2019, ora    9,00

Probă practică                       24.04.2019, ora  11,00

Bibliografie

 

Ø  Viorel Răducanu, Paul Teodorescu - „Cartea Lăcătuşului”, Ediţia a II-a, revizuită şi completată, Editura Tehnică, 1972;

Ø  Constantin Răduți și Eugen Nicolescu  - „Mașini electrice rotative fabricate în România”, Editura Tehnică, București 1981;

Ø  Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/ 14.07.2006

Ø  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor „

 

Tematică

Ø  Mărimi şi unităţi de măsură în SI

Ø  Noţiuni de electrostatică: sarcini electrice, câmp electrostatic, inducţia electrică, potenţialul electrostatic, capacitate electrică, condensatoare electrice;

Ø  Electrocinetică: curentul continuu, curentul alternativ, mărimi caracteristice;

Ø  Materiale electrotehnice: conductoare, izolatoare, cabluri şi alte materiale folosite în instalaţiile electrice;

Ø  Circuite electrice cu elemente legate în serie, în paralel şi mixt;

Ø  Inducţia electromagnetică : legea inducţiei electromagnetice;

Ø  Motoare electrice: tipuri şi metode de pornire;

Ø  Dimensionarea şi executarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune având receptoare cu puterea instalată până la 10KW inclusiv;

Ø  Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrotehnice cu tensiunea până la 1000 V în ca şi în 1500 V cc;

Ø  Norme de securitate a muncii în instalațiile electrice de joasă tensiune;

Ø  Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor;

Ø  Exerciţii şi probleme;

Ø  Noţiuni privind întreţinerea şi repararea utilajelor de ridicat şi transportat.

 

CONDIŢII GENERALE de participare la concurs:

-          Are vârsta minimă de 18 ani conform  art. 13 (5) din Codul Muncii

-          Nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U. - S.A..

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul sucursalei fac la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara din Feldioara str. Dumbrăvii nr. 1, judeţul Braşov, până la data de 19.04.2019, ora 13,00 și trebuie să conţină următoarele documente:

-          cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;

-          copia actului de identitate;

-       copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

-       copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-          Curriculum Vitae;

-          alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.

 

Concursul se desfăşoară în 2 etape, după cum urmează:

23.04.2019                     verificarea şi selecţia dosarelor de concurs

24.04.2019                     probă scrisă si interviu sau probă practică

 

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maxim 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul RU, nr. telefon 0268/265337 int. 127 şi pe adresa www.cnu.ro