Concurs extern în vederea ocupării postului de conducere vacant de șef serviciu, la Serviciul Achiziții Publice CNU - S.A. SUCURSALA FELDIOARA - 23.05.2019

ANUNŢ

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs extern în vederea ocupării postului de conducere vacant de șef serviciu, la Serviciul Achiziții Publice din cadrul sucursalei.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2018, la CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, în data de 23.05.2019, ora 09,00 și va consta în probă scrisă și susținerea unui interviu cu candidații care obțin minimum nota 7 la proba scrisă.

Obiectivele postului:

-     Conducerea eficientă a activității serviciului prin organizarea, coordonarea și controlul permanent al activității.

-     Asigurarea permanentă a planificării anuale a procedurilor ce vor fi demarate în vederea aprovizionării cu produse/servicii/lucrări prin întocmirea PAAP anual.

-     Asigurarea permanentă a condițiilor legale privind achiziționarea de produse/servicii/lucrări prin derularea procedurilor de achiziție publică.

-     Asigurarea permanentă a respectării condițiilor contractuale a acordurilor cadru aflate în derulare prin negocierea și semnarea contractelor subsecvente.

Condiţii minimede ocupare a postului:

-       Nivel de studii: studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic/economic/ juridic

-       Vechime în specialitate - minimum 3 ani

-       Nivel de formare profesională – Cursuri de perfecționare în domeniu

-       A obținut în ultimii 2 ani minimum calificativul ”BINE” la evaluarea anuală

-       Cunoștințe de operare Windows, M.S. Office

-       Cunoașterea limbii engleze - nivel mediu

Notă:

1.     Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior numirii pe post, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

2.     Nota minimă care trebuie obținută la proba scrisă, pentru a putea trece la etapa de interviu, este 7.

            Înscrierile la concursse fac la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara din Feldioara str. Dumbrăvii nr. 1, judeţul Braşov.

Dosarele de concursse vor depune la secretariatul sucursalei până la 20.05.2019, de luni până vineri, între orele 7,30 – 13,30 și trebuie să conţină următoarele documente:

-          cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;

-          copia actului de identitate;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-          Curriculum Vitae;

-          alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Serviciul RU din cadrul sucursalei, la telefon 0268/265337, interior 127 şi pe adresa www.cnu.ro..

 
Informatii Publice
Raport anual
Raport audit extern
Datoriile CNU-SA
Cheltuieli cu personalul
Buget Investitii
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Formular de semnalare a neregulilor
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces