Concurs extern în vederea ocupării postului de expert achizții publice CNU - S.A. SUCURSALA FELDIOARA - 19.08.2019

ANUNŢ

 

COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs  în vederea ocupării postului de conducere vacant de expert  achizții publice, la Serviciul Achiziții Publice din cadrul sucursalei.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2018, la CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, în data de 19.08.2019, ora 10,00 și va consta  în probă scrisă și susținerea unui interviu cu candidații care obțin minimum nota 7 la proba scrisă.

 

Obiectivele postului:

-     Asigurarea permanentă a condițiilor legale privind achiziționarea de produse/servicii/lucrări prin derularea procedurilor de achiziție publică.

-     Asigurarea permanentă a respectării condițiilor contractuale a acordurilor cadru aflate în derulare prin negocierea și semnarea contractelor subsecvente.

 

Condiţii minime de ocupare a postului:

-       Nivel de studii -  studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic/economic/ juridic

-       Nivel de formare profesională – cursuri de perfecționare în domeniu

-       Cunoștințe de operare Windows, M.S. Office

 

            Înscrierile la concurs se fac la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara din Feldioara str. Dumbrăvii nr. 1, judeţul Braşov.

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul sucursalei până la 14.08.2019, de luni până vineri, între orele 7,30 – 13,30 și trebuie să conţină următoarele documente:

-          cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;

-          copia actului de identitate;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-          Curriculum Vitae;

-          alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.

 

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Serviciul RU din cadrul sucursalei, la telefon 0268/265337, interior 127 şi pe adresa www.cnu.ro..

 

Fisiere la download
Bibliografie achiziţii publice Download