Concurs extern în vederea ocupării postului de operator dispecer monitorizare la serviciului CGPF CNU - S.A. SUCURSALA FELDIOARA - 12.09.2019


ANUNŢ


COMPANIA  NAŢIONALA A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs extern pentru ocuparea postului  vacant de operator dispecer monitorizare la  serviciului CGPF   din cadrul sucursalei, prin încheierea de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2018, în data de 12.09.2019, ora 10,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, constând în probă scrisă  şi proba practică/interviu. Candidaţii  trebuie să  obţină  minimum nota 7 la proba scrisă. 


Condiţii specifice de ocupare a postului:
-    nivel de studii medii cu diploma de Bacalaureat
-    cunoştinţe teoretice şi de operare M.S. Office, Windows
-    angajarea pe post este condiţionată de  obţinerea avizului ORNIS;

Documentele necesare înscrierii la concurs:
-   cerere de inscriere la concurs;
-   copia actului de identitate;
-   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
-   Curriculum vitae
-   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,
-   declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;
-   declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U.; 

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 10.09.2019, ora 13:00.

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.
Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU, la telefon 0268/265337, interior 127