Concurs extern în vederea ocupării postului vacant de Director Economic, de la sediul companiei CNU - S.A. - reprogramat

ANUNŢ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. organizează concurs, constând în test grilă și interviu, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București, pentru ocupareapostului vacant de Director Economic, de la sediul companiei. Data concursului va fi publicată ulterior

Obiectivele Postului: 

  1. Elaborarea și implementarea, permanent a politicilor economice ale companiei în scopul eficientizării economice, cu respectarea legislației specifice în vigoare;
  2. Monitorizarea, permanent la nivel de companie a activităților financiar - contabile, prin cuantificarea rezultatelor obținute, în vederea elaborării situațiilor financiare în conformitate cu legislația in vigoare;
  3. Coordonarea, permanent, a activității compartimentelor din subordine în vederea asigurării unei activități eficiente și evitarea unor posibile erori;
  4. Răspunde, permanent la solicitările șefului ierarhic, în vederea gestionării eficiente a patrimoniului companiei și creșterea rentabilității acesteia.

 

Cerinţele minimepentru ocuparea postului:

 

Studii:Studii superioare absolvite cu diplomă de licență de lungă durată în domeniul economic. Pentru absolvenții sistemului Bologna, diploma de licență va fi însoțită obligatoriu de diploma de master. Conform Legii nr. 1/2011 privind educația națională, absolvind studii superioare de lungă durată în perioada anterioară aplicării sistemului Bologna, diploma de licență este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitatea absolvită.

 

Pregătire complementară(cursuri de specializare) cu diplome certificate:

  • studii de master/doctorat/postuniversitare în domeniul de specialitate;
  • management, financiar-contabil, precum și alte specializări relevante cum ar fi: ACCA, CIMA, CECCAR;

 

Experiență managerială: minimum 5 ani pe posturi de conducere in departamentul financiar-contabilitate/economic;

 

Experiență de specialitateminimum 7 ani pe posturi cu studii superioare în cadrul departamentelor financiar-contabilitate/economic;

 

Competențe digitale:editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point;

Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

Obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate;

 

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

NOTĂ:Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;

-          Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-          Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

-          Cazierul judiciar;

-          Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-          Curriculum vitae.

-          Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

1.      Legea nr. 31/1990privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr. 82/1991– Legea Contabilității actualizată;

3.      Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal actualizat; 

4.      Ordinul nr. 1802/2014pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

5.      Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS);

6.      Ordinul 2634/2015privind documentele financiar- contabile;

7.      Legeanr. 585/2002privind avizarea ORNISS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.      H.G. 785/1997 privind înființarea C.N.U.-S.A.

9.      OMFP 2844/2016pentru aprobarea Reglementărilor contabile conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 06.03.2020, ora 12 00.

 

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.