Concurs extern în vederea ocupării postului vacant de Director General Adjunct, de la sediul companiei CNU - S.A. - 15.06.2020

ANUNŢ

 

Compania Naţională a Uraniului – S.A. organizează concurs extern constând în test grilă și interviu, în data de 15.06.2020, ora 10 00, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti, pentru ocuparea postului vacant de  Director General Adjunct de la sediul companiei, pe perioadă nedeterminată.

OBIECTIVELE POSTULUI:

-  avizarea și implementarea permanentă a politicilor economice ale companiei, în scopul       eficientizării economice, cu respectarea legislației specifice în vigoare;

-  monitorizarea, planificarea și coordonarea permanentă, la nivel de companie (sediu și subunități), a activităților economice, tehnice, de închideri mine, de protecție a mediului, prin cuantificarea rezultatelor obținute, în conformitate cu legislația în vigoare;

- răspunde permanent la solicitările directorului general, Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor, în vederea gestionării eficiente a patrimoniului companiei și creșterea rentabilității acesteia.

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 

-  nivel de studii:  - superioare de lungă durată în domeniul economic și domeniul tehnic cu specializare în domeniul minier;

cunoștințe de operare M.S. Office, Windows

vechime în specialitate: de minim 5 ani

experiență în management 10 ani;

obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate

cursuri de perfecționare – în domeniul economic/tehnic

cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu. 

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 

-         Scrisoare de intenție/cerere de inscriere;

-         Copie după actul de identitate;

-         Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)

-         Copie după diploma/diplomele de studii;

-         Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;

-         Curriculum vitae.

-         Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar;

-         Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare;

-         Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 11.06.2020, ora 15 30

 

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.