Concurs extern în vederea ocupării postului vacant de Director General Adjunct, de la sediul companiei CNU - S.A. - reprogramat

ANUNŢ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. București, organizează concurs extern pentru ocuparea postului vacant, de Director General Adjunct, de la sediul companiei, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată. Concursul va consta în interviu și test grilă la sediul Companiei Naționale a Uraniului - SA, din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București. Data concursului va fi publicată ulterior.

 

OBIECTIVELE POSTULUI:

Ø  avizarea și implementarea permanentă a politicilor economice ale companiei, în scopul eficientizării economice, cu respectarea legislației specifice în vigoare;

Ø  monitorizarea, planificarea și coordonarea permanentă, la nivel de companie (sediu și subunități), a activităților economice, tehnice, de închideri mine, de protecție a mediului, prin cuantificarea rezultatelor obținute, în conformitate cu legislația în vigoare;

Ø  răspunde permanent la solicitările directorului general, Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor, în vederea gestionării eficiente a patrimoniului companiei și creșterea rentabilității acesteia.

 

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

Ø  nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul economic/tehnic

Ø  cunoștințe de operare M.S. Office, Windows

Ø  vechime în specialitate: de minim 7 ani

Ø  experiență de coordonare/management;

Ø  obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate

Ø  cursuri de perfecționare – în domeniul economic/tehnic

Ø  cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7 (șapte).

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Scrisoare de intenție/ Cerere pentru înscriere la concurs;

-          Copie după actul de identitate;

-          Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)

-          Copie după diploma/diplomele de studii;

-          Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare/specializare;

-          Curriculum vitae.

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. va fi comunicată ulterior.  .

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.