Concurs extern în vederea ocupării postului vacant de auditor intern, de la sediul companiei CNU - S.A. - reprogramat

ANUNŢ

Compania Națională a Uraniului – S.A. organizează concurs extern, constând în test grilă și interviu, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant de auditor intern, de la sediul companiei. Data concursului va fi publicată ulterior

Obiectivele Postului: 

·         Asigurarea elaborării și actualizării permanente a cadrului procedural și a Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern;

·         Asigurarea permanentă a gestionării riscurilor aferente activității de audit intern, prin identificarea, cuantificarea, monitorizarea și verificarea riscurilor decisive, în îndeplinirea obiectivelor API;

·         Asigurarea permanentă a obținerii performanței în domeniul auditului public intern prin monitorizarea eficientă  a activității desfășurate în cadrul compartimentului Audit Public Intern și prin raportarea periodică/anuală a acesteia, pe baza Rapoartelor privind activitatea de audit public intern.

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

-       nivel de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe economice, științe juridice sau științe tehnice;

-       vechime în muncă, în funcții cu studii superioare de minim 5 (cinci) ani și minimum 3 ani experiență în audit public intern;

-       competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;

-       perfecționări/specializări în domeniul audit public intern.

-       cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

-       obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;

-          Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-          Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

-          Cazier judiciar;

-          Declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;

-          Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul auditului public intern;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-          Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;

-          Curriculum vitae.

-          Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Bibliografia aferentă concursului:

Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare;

HG nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

O.G nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

****Standarde de audit public intern.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. va fi stabilita ulterior.

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.