Concurs extern pentru ocuparea postului de Economist CFG - Compania Naţională a Uraniului – SEDIU 09.05.2019

ANUNŢ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. București, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, de Economist CFG din cadrul  Compartimentului Corp control, Control intern/ managerial, de la sediul companiei. Concursul va consta în interviu și test grilă  în data 09.05.2019, ora 1100,  la sediul CNU SA din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București.

Obiectivele Postului:

-          Creșterea rolului controlului financiar de gestiune în elaborarea analizei economico- financiare în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor companiei;

-          Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate;

-          Asigurarea integrității patrimoniului.

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

-       nivel de studii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;

-       vechime în muncă, în funcții cu studii superioare de minim 5 (cinci) ani;

-       experiență în specialitate de minim 3 (trei) ani, în domeniul economic;

-       competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point;

-       perfecționări/specializări în domeniul economic;

-       cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

-       obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă pentru a putea trece la etapa interviului este de 7.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;

-          Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-          Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

-          Cazier judiciar;

-          Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-          Curriculum vitae.

-          Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Notă:  Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică ulterior numirii pe post, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este  06.05.2019, ora 1400 .

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.

 
Informatii Publice
Raport anual
Raport audit extern
Datoriile CNU-SA
Cheltuieli cu personalul
Buget Investitii
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Formular de semnalare a neregulilor
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces