Concurs extern pentru ocuparea postului de GEOLOG - Compania Naţională a Uraniului – SEDIU 30.05.2019

ANUNŢ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. București, organizează concurs pentru ocuparea postului de geolog de la sediul companiei, pe perioadă determinată de 12 luni. Concursul va consta în interviu și test grilă  în data 30.05.2019, ora 1100,  la sediul CNU SA din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București.

Obiectivele Postului:

1. Analiza și verificarea la sucursale cu ocazia deplasărilor, a tuturor documentelor și documentațiilor ce alcătuiesc fondul geologic – geofizic respectiv fișa de panou cu consumul de rezerve și gradul de confirmare și recuperare, rapoartele geologice, inclusiv cele ce țin de  documentarea radiometrică a fronturilor de lucru, a lucrărilor miniere, carotajul radioactiv al forajelor executate, a găurilor de control, interpretarea diagrafiilor de carotaj, precum și verificarea activității geofizice-electronice, a aparaturii geofirice și activitatea de sortare radiometrica la gura minei și la stațiile de livrare/recepție;

2. Monitorizarea și raportarea privind respectarea prevederilor din documentațiile aprobate în activitatea de exploatare la mina Crucea – Botuşana pe fiecare unitate de calcul/exploatare (gradul de confirmare a rezervelor geologice, gradul de recuperare a metalului din rezervele exploatate și excavate, pierderile tehnologice, diluția);

3. Verificarea documentațiilor geologice privind Evidenta consumului de rezerve (Fișa panoului), activitate desfășurată periodic la sucursală odată cu efectuarea delegațiilor.

4. Analizarea indicilor de asigurare cu rezervă deschisă și rezervă pregătită la zăcământul în exploatare, activitate desfășurată lunar la sediul cu ajutorul documentațiilor transmise de sucursală și periodic la sucursală odată cu efectuarea delegațiilor

5. Menținerea activității geofizice la nivelul adecvat exploatării mineralizațiilor uranifere cu analizarea permanentă a resurselor antrenate și a rezultatului efectiv al acestei activități;

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

-       nivel de studii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie geologică;

-       experiență în specialitate de minim 5 (trei) ani, în domeniul inginerie geologică;

-       competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point;

-       perfecționări/specializări în domeniul ingineriei geologice/geofizică;

-       cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

-       obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă pentru a putea trece la etapa interviului este de 7.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;

-          Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-          Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

-          Cazier judiciar;

-          Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-          Curriculum vitae.

Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Notă:  Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică ulterior numirii pe post, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este  27.05.2019, ora 1400 .

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.

 
Fisiere la download
BIBLIOGRAFIE Download
Informatii Publice
Raport anual
Raport audit extern
Datoriile CNU-SA
Cheltuieli cu personalul
Buget Investitii
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Formular de semnalare a neregulilor
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces