Concurs extern pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Achizitii Publice - Compania Naţională a Uraniului – SEDIU 27.06.2018

ANUNŢ

 

Compania Naţională a Uraniului – S.A. organizează concurs constând în test grilă și interviu, în data de 27.06.2018, ora 10 00, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti, pentru ocuparea postului vacant de  Sef  Serviciu Achizitii Publice de la sediul companiei.

Obiectivele Postului: 

  • Coordonarea întocmirii PAAS centralizat la nivel de companie şi înaintarea lui spre aprobare conform legislației și procedurilor interne;
  • Coordonarea actualizării PAAS  la nivel de companie, în baza solicitărilor primite;

·         Aplicarea  procedurilor de atribuire care intră ȋn sfera de aplicare a legislației privind achizițiile sectoriale;

·         Coordonarea întocmirii raportărilor impuse de lege, de autorităţile în drept sau de către conducerea companiei;

·         Sprijinirea şi îndrumarea personalului din subordine cu atribuții în domeniul achiziţiilor publice ;

·         Ȋndeplinirea procentului de realizare a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice;

  • Coordonarea activității în domeniul achizițiilor publice, în baza principiilor și legislației în acest domeniu în vederea unei activități eficiente și evitarea unor posibile erori;.

 

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 -       nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul tehnic/economic/juridic

-       cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului coordonat;

-       cursuri de perfecționare – în domeniul achizițiilor publice;

-       cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;

-       vechime în specialitate: minim 5 ani;

-       a obținut în ultimii 3 ani minim calificativul ”bine” la evaluarea anuală

-       cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

-       obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;

 Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 
 Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Scrisoare de intenție/cerere de inscriere;

-          Copie după actul de identitate;

-          Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)

-          Copie după diploma/diplomele de studii;

-          Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;

-          Curriculum vitae.

-          Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar;

-          Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

 Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 25.06.2018, ora 15 30

 Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.