Concurs extern pentru ocuparea postului vacant de economist SFCCG SUCURSALA FELDIOARA 20.06.2018

ANUNŢ

 

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs extern pentru ocuparea postului  vacant de economistla Serviciul  Financiar Contabilitate Costuri Gestiuni

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 20.06.2018, ora 10,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, constând în probă scrisă  şi  interviu. Candidaţii  trebuie să  obţină  minimum nota 7 la proba scrisă.

Scopul postului:

-       Preluarea, înregistrarea și verificarea facturilor pentru bunuri si servicii

-       Evidenta contabila a cheltuielilor

-       Inregistrarea documentelor de incasări și plăți

-       Organizarea registrelor contabile

Condiţii specificede ocupare a postului:

-       Nivel de studii: studii superioare de lungă durată în domeniul economic

-       Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de minimum 3 ani

-       Certificate de absolvire a cursurilor în domeniu

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-   scrisoare de intenţie;

-   copia actului de identitate;

-   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.

-   Curriculum vitae

-   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-    declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;

-    declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U.; 

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 15.06.2018, ora 13:00.

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU, la telefon 0268/265337, interior 127

                                                    

          Şef Uzină,

                                                            COMIATI Marian

 

                                                                                                                             Aviz SEPU,

 
Informatii Publice
Raport anual
Raport audit extern
Datoriile CNU-SA
Cheltuieli cu personalul
Buget Investitii
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Formular de semnalare a neregulilor
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces