Concurs extern pentru ocuparea postului vacant de inginer în cadrul Sectiei electromecanice CNU - S.A. SUCURSALA FELDIOARA

ANUNŢ

 

COMPANIA  NAŢIONALA A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs extern pentru ocuparea postului  vacant de inginer în cadrul  Sectiei electromecanice,  din cadrul sucursalei, prin încheierea de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2018, în data de 22.01.2019, ora 10,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, constând în probă scrisă  şi  interviu. Candidaţii  trebuie să  obţină  minimum nota 7 la proba scrisă.

 

Obiectivele postului:

- Rolul şi importaţa  inginerului  în cadrul  secţie electromecanice – îndrumă și urmăreşte  activitatea în domeniul propriu și  la nivelul structurii  subordonate,  pentru realizarea optimă a sarcinilor de serviciu.

- Organizarea eficientă a activității. 

 

Condiţii specificede ocupare a postului:

-       nivel de studii: tehnice superioare de lungă durată  profil electrotehnic

-       vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani

-       curs de Manager energetic – constituie avantaj

-       cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-   scrisoare de intenţie;

-   copia actului de identitate;

-   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.

-   Curriculum vitae

-   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-    declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;

-    declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U.; 

 

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 18.01.2019, ora 13:00.

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU, la telefon 0268/265337, interior 127

                                                     

 

          Director,

                                                                COMIATI Marian

 

                                                                                                                  

                                                                                                                      Biroul R.U.,

                                                                                                            Buracinschi Gabriela

 
Fisiere la download
BIBLIOGRAFIE inginer SEM2018 Download