Concurs pentru ocuparea postului de Director Economic - Compania Naţională a Uraniului – SEDIU 22.08.2019

ANUNŢ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. organizează concurs, constând în test grilă și interviu, în data de 22.08.2019, ora 1100 la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant de Director Economic, de la sediul companiei.

Obiectivele Postului: 

  1. Elaborarea și implementarea, permanent a politicilor economice ale companiei în scopul eficientizării economice, cu respectarea legislației specifice în vigoare;
  2. Monitorizarea, permanent la nivel de companie a activităților financiar - contabile, prin cuantificarea rezultatelor obținute,  în vederea elaborării situațiilor financiare în conformitate cu legislația in vigoare;
  3. Coordonarea, permanent, a activității compartimentelor din subordine în vederea asigurării unei activități eficiente și evitarea unor posibile erori;
  4. Răspunde, permanent la solicitările șefului ierarhic, în vederea gestionării eficiente a patrimoniului companiei și creșterea rentabilității acesteia.

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

-       nivel de studii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;

-       vechime în muncă, în funcții cu studii superioare de minim 5 (cinci) ani;

-       competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point;

-       perfecționări/specializări în domeniul economic.

-       cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

-       obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;

-          Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-          Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

-          Cazierul judiciar;

-          Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-          Curriculum vitae.

-          Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Bibliografia aferentă concursului:

1.      Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.      Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității actualizată;

3.      Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal actualizat; 

4.      Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

5.      Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS);

6.      Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar- contabile;

7.      Legea nr. 585/2002 privind avizarea ORNISS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.      H.G. 785/1997 privind înființarea C.N.U.-S.A.

9.      OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 19.08.2019, ora 15 30 .

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.