Concurs pentru ocuparea postului de Specialist resurse umane - Compania Naţională a Uraniului – SEDIU 21.08.2019

ANUNŢ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. București, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, de Specialist resurse umane, de la sediul companiei, pe perioada determinată de 6 luni. Concursul va consta în interviu și test grilă în data 21.08.2019, ora 1200  la sediul Companiei Naționale a Uraniului - SA, din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București.

 

OBIECTIVELE POSTULUI: 

·         Asigurarea unei bune evidențe a contractelor individuale de muncă;

·         Gestionarea dosarelor personale ale angajaților;

·         Organizarea și derularea operațiunilor de evidență și de salarizare a personalului.

 

Cerinţele minimepentru ocuparea postului:

-       nivel de studii: superioare de lungă durată, cu licență  în domeniul juridic/economic

-       cunoștințe temeinice de legislație specifică domeniului;

-       cunoștințe de operare M.S. Office, Windows;

-       cursuri de perfecționare.

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7 (șapte).

 

NOTĂ:Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Scrisoare de intenție;

-          Copie după actul de identitate;

-          Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)

-          Copie după diploma/diplomele de studii;

-          Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare/specializare;

-          Curriculum vitae.

-          Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 16.08.2019, ora 1200.

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.