Consilier tehnic de la sediul companiei 15.03.2018

ANUNŢ

Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, de Consilier tehnic de la sediul companiei. Concursul va consta în interviu și test grilă în data 28.03.2018, ora 10.00  la sediul C.N.U. – S.A. din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti.

SCOPUL POSTULUI:    
1)    Monitorizează activitatea tehnică a companiei și prezintă Directorului General rapoarte, sinteze și analize comparative la problemele apărute, contribuind la eficientizarea funcționării subunităților din cadrul CNU cu respectarea legislației în vigoare.
2)    Urmăreşte şi propune, pentru reducerea costurilor şi realizarea performanţelor ridicate, asimilarea de echipamente, utilaje şi tehnologii noi în procesul de producţie;
3)    Urmăreşte consumurile pe produs (materiale, energie, gaz, combustibil, etc) şi propune directorului general  măsuri în situaţia nerespectării acestora;
4)    Urmăreşte studiile şi proiectele pentru obiective noi, susţine argumentat acţiuni de retehnologizare, modernizare, automatizare şi alte lucrări de investiții;
5)    Consiliază directorul general al companiei cu privire la aspectele organizatorice şi funcționale din domeniul tehnic, în vederea eliminării posibilelor disfuncţionalităţi
6)    Participă, la cererea directorului general, la elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor companiei din domeniul tehnic.

CERINŢELE MINIME pentru ocuparea postului:
-    nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul tehnic
-    cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului coordonat;
-    cursuri de perfecționare – în domeniul tehnic;
-    cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;
-    vechime în specialitate: minim 5 ani;
-    a obținut în ultimii 3 ani minim calificativul ”bine” la evaluarea anuală
-    cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
-    obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
-    Scrisoare de intenție;
-    Copie după actul de identitate;
-    Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)
-    Copie după diploma/diplomele de studii;
-    Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;
-    Curriculum vitae.
-    Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
-    Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.
Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 26.03.2018, ora 1600 .
Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.
 

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces