Contabil Șef Feldioara 23.03.2018

ANUNŢ

Compania Naţională a Uraniului – S.A. – Sucursala Feldioara organizează concurs constând în probă scrisă (test grilă) și interviu, în data de 04.04.02.2018, ora 1000 la sediul său din Feldioara, str. Dumbrării nr.1, județul Brașov, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de Contabil Șef.
OBIECTIVELE POSTULUI: 
-    Elaborarea și implementarea politicilor economice ale sucursalei în scopul eficientizării economice, cu respectarea legislației specifice în vigoare;
-    Monitorizarea a activităților financiar - contabile, prin cuantificarea rezultatelor obținute, în vederea elaborării situațiilor financiare, în conformitate cu legislația în vigoare;
-    Coordonarea, în permanență, a activității compartimentelor din subordine, în vederea unei activități eficiente și evitarea unor posibile erori;
-    Gestionarea eficientă a patrimoniului sucursalei și creșterea rentabității acesteia;
-    Elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice la nivel de sucursală;
-    Organizarea activității în domeniul achizițiilor publice, în baza principiilor și legislației în acest domeniu.


CERINŢELE MINIME pentru ocuparea postului:

-    nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul economic
-    cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului coordonat;
-    cursuri de perfecționare – în domeniul economic/achiziții publice;
-    cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows, programe informatice de gestiune financiar-contabile;
-    vechime în specialitate: minim 5 ani;
-    vechime pe poziții manageriale: minim 3 ani
-    a obținut în ultimii 3 ani minim calificativul ”bine” la evaluarea anuală
-    cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
-    obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă,pentru a putea trece la etapa de interviu, este 7.
  DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
-    Scrisoare de intenție;
-    Copie după actul de identitate;
-    Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)
-    Copie după diploma/diplomele de studii;
-    Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;
-    Curriculum vitae.
-    Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar;
-    Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă (cu număr de înregistrare și stampila unității);
-    Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este  02.03.2018, ora 1300 .

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

AFIȘAREA REZULTATELOR:
Maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe. Contestațiile se pot depune la sediul Sucursalei Feldioara.
Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul sucursalei Feldioara, la telefon 0268 265 137.

 

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces