Doua posturi de economist din cadrul Departamentului Economic-Achiziții de la Sediul companiei. Bucuresti 14.02.2018

ANUNŢ


Compania Naţională a Uraniului – S.A. organizează concurs extern constând în test grilă și interviu, în data de 22.02.2018, ora 1100, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 (două) posturi de economist din cadrul Departamentului Economic-Achiziții  de la sediul companiei.
OBIECTIVELE POSTULUI: 
-    Analiza veniturilor şi cheltuielilor companiei din punct de vedere al fiscalităţii, calculul şi virarea impozitului pe profit, întocmirea registrului de evidenţă fiscală;
-    Efectuarea plăţilor către: furnizori, bugetul statului, plăţi reprezentând drepturile salariale şi contribuţiile aferente acestora şi către subunităţi prin: trezorerie, bănci comerciale şi casierie;
-    Întocmirea săptămânală a rapoartelor cu privire la plăţile efectuate pentru sediul companiei şi pentru fiecare subunitate în parte;
-    Întocmirea de note contabile pentru toate plăţile şi încasările efectuate prin casierie, trezorerie şi bănci comerciale şi a deconturilor de deplasare/cheltuieli;
-    Numerotarea şi întocmirea facturilor fiscale, a avizelor de expediţie şi a chitanţelor;
-    Verificarea, centralizarea, întocmirea şi plata după caz a declaraţiilor privind T.V.A. şi alte taxe conform prevederilor legale;
-    Înregistrarea şi efectuarea tuturor operaţiunilor bancare privind garanţiile materiale, participarea la licitaţie, scrisorile de garanţie şi cele de bună execuţie;
-    Înregistrări contabile pentru prestări servicii – facturi furnizori;
-    Evidenţierea contabilă a datoriilor şi a creanţelor
-    Politici contabile aferente conturilor din clasa 4 – Conturi de terţi;
-    Însuşirea monografiilor contabile pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

CERINŢELE MINIME pentru ocuparea postului:
-    nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul economic
-    cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului economic;
-    cursuri de perfecționare – în domeniul economic/achiziții publice;
-    cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows, programe informatice de gestiune financiar-contabile;
-    vechime în specialitate: minim 5 ani;
-    a obținut în ultimii 3 ani minim calificativul ”bine” la evaluarea anuală
-    cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
-    obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.
  

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
-    scrisoare de intenție;
-    copie după actul de identitate;
-    copie după cartea de muncă (dacă este cazul)
-    copie după diploma/diplomele de studii;
-    copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;
-    Curriculum vitae.
-    Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
-    adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

Documentele necesare înscrierii la concurs vor fi îndosariate într-un dosar cu șină, cartonat.

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este  16.02.2018 ora 1300 .

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 120.
DIRECTOR GENERAL

DR.ING.SANDU OVIDIU IULIAN
                                                
 

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces