Economist CFG sediu Bucuresti 07.03.2018

ANUNŢCompania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, de Economist CFG din cadrul  Compartimentului Corp control, Control intern/ managerial, de la sediul companiei. Concursul va consta în interviu și test grilă  în data 27.03.2018,  ora 1100,  la sediul CNU SA din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti.

Obiectivele Postului:
-    Creșterea rolului controlului financiar de gestiune în elaborarea analizei economico- financiare în scopul fundamentarii deciziilor si a imbunătățirii performanțelor companiei;
-    Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate;
-    Asigurarea integrității patrimoniului.

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:
-    nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul economic/științe juridice
-    cursuri de perfecționare – în domeniul economic;
-    cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;
-    vechime în specialitate: minim 5 ani;
-    cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
-    obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă pentru a putea trece la etapa interviului este de 7.

Documentele necesare înscrierii la concurs:
-    Scrisoare de intenție;
-    Copie după actul de identitate;
-    Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)
-    Copie după diploma/diplomele de studii;
-    Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;
-    Curriculum vitae.
-    Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
-    Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului.


Notă:  Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică ulterior numirii pe post, obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este  23.03.2018, ora 1200 .
Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.

 

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces