Economist Serviciului FCC la sediul companiei septembrie 2017

ANUNŢ

 

Compania Naţională a Uraniului – S.A. organizează concurs constând în test grilăși interviu, în data de 26 septembrie 2017 ora 1000, la  sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de economist din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Costuri de la sediul companiei.

Obiectivele Postului: 

-       Analiza veniturilor şi cheltuielilor companiei din punct de vedere al fiscalităţii, calculul şi virarea impozitului pe profit, întocmirea registrului de evidenţă fiscală;

-       Luarea în evidenţă a avansurilor pentru deplasări interne, externe şi cele spre decontarea, justificarea acestora şi întocmirea dispoziţiilor de plată/încasare către casierie;

-       Efectuarea plăţilor către: furnizori, bugetul statului, plăţi reprezentând drepturile salariale şi contribuţiile aferente acestora şi către subunităţi prin: trezorerie, bănci comerciale şi casierie;

-       Întocmirea săptămânală a rapoartelor cu privire la plăţile efectuate pentru sediul companiei şi pentru fiecare subunitate în parte;

-       Întocmirea de note contabile pentru toate plăţile şi încasările efectuate prin casierie, trezorerie şi bănci comerciale şi a deconturilor de deplasare/cheltuieli;

-       Numerotarea şi întocmirea facturilor fiscale, a avizelor de expediţie şi a chitanţelor;

-       Verificarea, centralizarea, întocmirea şi plata după caz a declaraţiilor privind T.V.A., declararea privind redevenţa şi taxa de exploatare, 0,5% cifra de afaceri, dividende şi alte taxe conform prevederilor legale;

-       Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv pe “ Lista de operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice; proprii sau a patrimoniului public”stabilite prin decizia Directorului General;

-       Înregistrarea şi efectuarea tuturor operaţiunilor bancare privind garanţiile materiale, participarea la licitaţie, scrisorile de garanţie şi cele de bună execuţie;

-       Înregistrări contabile pentru prestări servicii – facturi furnizori;

-       Evidenţierea contabilă a datoriilor şi a creanţelor, componenţa solduri conturi din clasa 4 – Conturi de terţi;

-       Însuşirea monografiilor contabile conform Ordinului 1802/2014pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

 

 

Cerinţele minimepentru ocuparea postului:

-       nivel de studii: superioare de lungă durată, cu licenţă  în domeniul economic

-       cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows, Socrate;

-       vechime in specialitate minim 1 an;

-       cursuri de perfecționare – în domeniul economic.

 

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 6.

 

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          scrisoare de intenţie;

-          copie după actul de identitate;

-          copie după diploma de studii si suplimentul la aceasta;

-          copie după certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare în domeniul economic;

-          copie după cartea de muncă sau adeverință doveditoare a vechimii de 1 an în specialitatea studiilor;

-          de perfecţionare în domeniul economic;

-          Curriculum Vitae;

-          adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medical de familie al candidatului.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs vor fi îndosariate într-un dosar cu șină, cartonat.

 

 

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Termenul limită de depunere a  dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este  20.09.2017, ora 1600.

 

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 120.

 
Fisiere la download
bibliografie economist Download
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces