Feldioara angajeaza şef serviciu la Serviciul Suport Tehnic Investiţii Utilităţi şi Transport. 19.04.2018

ANUNŢ
COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs  pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef serviciu la Serviciul  Suport Tehnic Investiţii Utilităţi şi Transport.
Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 02.05.2018, ora 11,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în test grilă  și interviu. Candidaţii  trebuie să  obţină  minimum nota 7 la proba scrisă.
Scopul postului:
-    Elaborarea planului anual de revizii şi reparaţii a utilajelor , mijloacelor de transport auto şi feroviar. Asigurarea/ funcţionarea necesarului de mijloace de transport auto, utilaje, feroviare necesare desfăşurării activităţii sucursalei.
-    Asigurarea ansamblului de acțiuni pentru verificarea încadrării consumurilor de energie electrică, gaze naturale, apa  și combustibil specifice aprobate.
Condiţii specifice de ocupare a postului:
-    nivel de studii: superioare de lungă durată
-    cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows,
-    vechime în specialitate minim 5 ani
-    cursuri de perfecționare – în domeniu

Documentele necesare înscrierii la concurs:
-    scrisoare de intenţie;
-    copia actului de identitate;
-    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.
-    
Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 26.04.2018, ora 13:00.
AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.
Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU, la telefon 0268/265337, interior 127
                                                      

           Şef Uzină,
                                                           COMIATI Marian


                                                              AVIZ  SEPU,