Informatii publice privind substantele periculoase

H.G. 804/2007 – ANEXA Nr. 5

 

INFORMAŢII PUBLICE

privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident

 

1.      Numele titularului activităţii şi adresa amplasamentului:Compania Națională a Uraniului S.A. - Bucureşti, Sucursala Feldioara. Adresa: Str. Dumbrăvii, Nr. 1, Loc. Feldioara, Jud. Braşov.

2.      Informaţii pentru identificarea, după funcţia deţinută, a persoanei care furnizează informaţiile:

Informarea publicului este asigurată de la sediul central al C.N.U. S.A. de către Directorul General sau de către Șef Departament Securitate – Responsabilul pentru Comunicare.

Director General:Adrian POSA

Șef Departament Securitate:Marilena CUHUTENCU

3.      Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de implementare a acestei hotărâri şi că notificarea prevăzută la art. 7 sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) a fost înaintat autorităţii competente:

În conformitate cu prevederile H.G. 804/2007, Compania Națională a Uraniului S.A. București - Sucursala Feldioara a întocmit și transmis Agenției pentru Protecția Mediului Brașov:

-  Notificarea privind substanțele periculoase existente pe amplasamentul unității (art.7 din H.G. 804/2007);

- Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase (art. 8 din H.G. 804/2007) – revizuită și completată în luna iulie 2014.

4.      Explicarea în termeni simpli a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului:

Activitatea unităţii constă în prelucrarea şi concentrarea minereului uranifer în scopul obţinerii concentratelor tehnice de uraniu şi rafinarea acestora pentru obţinerea dioxidului de uraniu de puritate nucleară utilizat de Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti pentru fabricarea elementelor combustibile în tehnologie CANDU necesare producerii energiei electrice la reactorul nuclear de la Cernavodă.

5.      Denumirile comune sau în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea a 2-a a Anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanţelor şi a preparatelor implicate din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase:

Nr. Crt.

Denumire comercială

Denumire chimică/ Formulă moleculară

Principalele caracteristici periculoase

Nr. CAS

Nr. EC

1

Acetilenă

Acetilenă

/C2H2

Substanță explozibilă

74-86-2

200-816-9

2

Acid azotic

Acid azotic/ HNO3

Substanță periculoasă oxidantă, corozivă

7697-37-2

231-714-2

3

Amoniac

Hidroxid de amoniu/Apă amoniacală/ NH4OH

Toxic, coroziv, periculos pentru mediu

1336-21-6

215-647-6

4

Hidrogen

Hidrogen/ H2

Substanță gazoasă inflamabilă

1333-74-0

215-605-7

5

Motorină

Combinație complexă de hidrocarburi

Substanță inflamabilă

68334-30-5

269-822-7

6

Oxigen

Oxigen/O2

Substanță gazoasă explozibilă

7782-44-7

231-956-9

7

Gaz natural

Metan/CH4

Substanță gazoasă inflamabilă

74-82-8

200-812-7

8.

Hipoclorit de sodiu

Hipoclorit de sodiu /NaOCl

Toxic, coroziv, periculos pentru mediu

7681-52-9

231-668-3

 

6.      Informații generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potențiale asupra populației și mediului.

”Politica de prevenire și combatere a accidentelor majore pentru C.N.U. S.A. - Sucursala Feldioara” revizuită conform ultimei notificări, a identificat posibilele surse de producere a accidentelor majore pe amplasament, precum și în zona de influență a acestuia.

Conform scenariilor de accidente prezentate în cadrul acestei documentații, posibilele evenimente cu consecințe majore, asupra mediului și populației care pot avea loc pe amplasamentul Sucursalei Feldioara se împart în:

     - explozii la rezervoarele de stocare hidrogen, la utilizarea hidrogenului în secția de rafinare, la depozitul de butelii de oxigen, depozitul de butelii de acetilenă, în focarul unui cazan de 27 MW;

     - incendiu la rezervorul de motorină;

     - accidente chimice la transportul apei amoniacale sau al acidului azotic și la rezervoarele de acid azotic. 

Pentru analiza consecințelor accidentelor a fost luată în considerare situația cea mai defavorabilă.

În urma analizării scenariilor de accidente specificate anterior, în cele mai defavorabile condiții, fără a fi luate în calcul eventualele condiții locale care ar diminua efectele, în ”Politica de prevenire a accidentelor majore” au fost prezentate următoarele concluzii:

     - Evenimentele analizate, respectiv exploziile (scenariile pentru hidrogen, oxigen, acetilenă, gaz metan) incendiu (scenariul pentru motorină) și accident chimic la transportul apei amoniacale sunt ca probabilitate de producere rare sau improbabile, nu ies din amplasamentul unității, riscul situându-se la nivel acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscului.

     - Scenariile de accident chimic la cisterna/rezervorul de acid azotic, subliniază faptul că sunt ca probabilitate de producere – improbabile,  riscul situându-se la nivel acceptabil, cu reducerea pe cât posibil a riscului. Efectele acestor accidente pot fi resimțite până la distanțe care ies din amplasamentul unității, (cca. 987 - 5.400 m) funcție de condițiile meteorologice, dar acestea nu prezintă risc de intoxicare asupra populației rezidente din localitățile învecinate, nefiind necesară dotarea populației aflate în zona de atenție (3.000 m ÷ 5.400 m de locul producerii accidentului) cu mijloace de protecție individuală.

În concluzie, activitatea desfășurată de C.N.U. S.A. Sucursala Feldioara a fost încadrată ca o activitate cu risc minor, datorită faptului că deține și vehiculează în cadrul unității, cantități de substanțe periculoase care se înscriu în Anexa I a HG 804/2007.

Prin prezenta documentație, respectiv prin conceptul privind prevenirea accidentelor majore prezentat prin această documentație, C.N.U. S.A. Sucursala Feldioara dovedește că măsurile actuale de natură tehnică și organizatorică, de prevenire și limitare a efectelor accidentelor majore, sunt adecvate și vor garanta o funcționare sigură a societății.

7.      Informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată este avertizată şi informată în cazul producerii unui accident major:

În urma analizării consecințelor accidentelor (conform scenariilor de accidente luate în considerare), în cele mai defavorabile condiții, fără a fi luate în calcul eventualele condiții locale care ar diminua efectele, în ”Politica de prevenire a accidentelor majore” se subliniază faptul că populația rezidentă din localitățile învecinate nu este afectată de efectul acestor accidente și nu există pericolul deteriorării stării de sănătate a acesteia.

Anunțarea și informarea autorităților în cazul producerii unui accident în care sunt implicate substanțele periculoase deținute de către Sucursala Feldioara și menționate la pct. 5, se realizează în conformitate cu ”Planul de intervenție în situații de urgență la Compania Națională a Uraniului S.A. București, Sucursala Feldioara”, plan elaborat conform HG 804/2007, ”Politicii de prevenire a accidentelor majore” și vizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei”al Județului Brașov.

8.      Informaţii privind acţiunile pe care trebuie să le întreprindă populaţia în caz de accident major și asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul producerii unui accident major:

Datorită cadrului natural în care este amplasată unitatea precum și a distanțelor până la zonele populate și în conformitate cu concluziile ”Politicii de prevenire a accidentelor majore” nu se impun asemenea acţiuni.

Conform scenariilor de accidente analizate, populația rezidentă din localitățile învecinate nu este afectată de efectul acestor accidente, nu este necesară dotarea cu mijloace de protecție a acesteia și nu sunt elemente susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecințele acestora.

9.      Confirmarea faptului că titularul activităţii are obligaţia de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenţă pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora:

În vederea prevenirii accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și minimizării efectelor acestora, unitatea a elaborat, conform legislaţiei în vigoare, ”Plan de intervenție în situații de urgență la Compania Națională a Uraniului S.A. București, Sucursala Feldioara”, plan elaborat conform HG 804/2007, ”Politicii de prevenire a accidentelor majore” și vizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei”al Județului Brașov.

Instituțiile abilitate privind intervenția în cazul situațiilor de urgență sunt prezentate în tabelul alăturat:

Nr.

crt.

Denumirea unităţii

Adresa

Telefon

1.

Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "Ţara Bârsei"al judeţului Braşov

str. Mihai Viteazu, nr. 11, Braşov

112

0268/428888

2.

Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti

str. Dionisie Lupu nr.68, Bucureşti

021/3185258

3.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov

str. Maior Cranţa nr.32, Braşov

0268/414567

4.

Direcția de Sănătate Publică

Laboratorul de igiena radiaţiilor

Calea Bucureşti, nr.25-27, Braşov

 

0268/330893

 

5.

Inspectoratul de Poliție al județului Braşov

str. Dimineţii nr.1, Braşov

0268/407500

6.

Agenția pentru Protecția  Mediului Braşov

str. Politehnicii nr.3, Braşov

0368/409124

0268/419294

0756050747

7.

Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Brașov

Str. Calea București  nr. 10 D

0268/417028

8.

Primăria Feldioara

str. Octavian Goga nr.55, Feldioara

0268/265403

9.

Jandarmeria Română

Pluton independent Feldioara

str. Dumbrăvii nr.1, Feldioara

0268/265137

int.191

10.

S.C. NEI FIRE PROTECTION S.R.L. București

str. Dumbrăvii nr.1, Feldioara

0268/265137

int. 123 sau 021/3100098

10.   O referinţă la planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte ale accidentului în afara amplasamentulu. Trebuie incluse şi sfaturi privind cooperarea şi respectarea instrucţiunilor şi solicitărilor din partea serviciilor de urgenţă pe timpul accidentului:

Datorită faptului că Sucursala Feldioara deține și vehiculează în cadrul proceselor de fabricație cantități de substanțe periculoase care se înscriu în anexa 1 a HG 804/2007, Partea 1- coloana 2 și Partea a 2-a - coloana 2, activitatea desfășurată în unitate fiind încadrată ca o activitate cu risc minor, conform art. 8 din HG 804/2007 nu a fost necesară elaborarea unui raport de securitate, respectiv a unui plan de urgență internă, în baza căruia Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă "Ţara Bârsei"al judeţului Braşov să elaboreze un plan de urgență extern.

11.   Detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii:

Informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialite stabilite potrivit legii, pot fi obţinute de la Compartimentul Comunicare, IT din cadrul Companiei Naționale a Uraniului - S.A. București.

Data: 26.08.2015