Inginer în cadrul ST.ISSD Feldioara 30012018

ANUNŢ

 

COMPANIA  NAŢIONALA A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs extern pentru ocuparea postului  vacant de inginer în cadrul  ST.ISSD,  din cadrul sucursalei, prin încheierea de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 12.02.2018, ora 10,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, constând în probă scrisă  şi  interviu. Candidaţii  trebuie să  obţină  minimum nota 7 la proba scrisă.

 

Obiectivele postului:

- Rolul şi importaţa  inginerului  în cadrul  secţie ST.ISSD – îndrumă și urmăreşte  activitatea în domeniul propriu și  la nivelul structurii  subordonate,  pentru realizarea optimă a sarcinilor de serviciu.

- Organizarea eficientă a activității, urmărirea permanentă a calității  produsului finit.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

-       nivel de studii: tehnice superioare de lungă durată în domeniul chimiei sau știința și ingineria materialelor

-       cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows

-       vechime în muncă minim 3 ani

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-   scrisoare de intenţie;

-   copia actului de identitate;

-   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.

-   Curriculum vitae

-   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

-    declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;

-    declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U.;

 

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 08.02.2018, ora 13:00.

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

Relaţii suplimentare și bibliografia pot fi obţinute la Biroul RU, la telefon 0268/265337, interior 127

                                                    

 

          Şef Uzină           COMIATI Marian

 

                                                                                                                  Aviz SEPU,

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces