Mecanic locomotivă Feldioara 07.03.2018

ANUNŢ
COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de mecanic locomotivă, la Serviciul STIUT, prin încheierea de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 19.03.2018, ora 11,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în rezolvarea unui test grilă şi susţinerea probei practice cu candidaţii care obţin minimum nota 7 la testul grilă..
Condiţii specifice de ocupare a postului:
1.    Permis de conducere pentru locomotivă tip LDE, emis de AFER .
2.    Autorizaţie pentru activitatea de manevră în sistem simplificat, emisă de AFER.
3.    Certificat pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale generale emis de CENAFER.
4.    Aviz medical emis de Spitalul General CF Braşov având avizul „APT MEDICAL pentru ocupaţia de mecanic locomotivă”.
5.    Aviz psihologic emis de Spitalul General CF Braşov având avizul „APT PSIHOLOGIC pentru ocupaţia de mecanic locomotivă”.
Condiţii generale de participare la concurs:
-    Are vârsta minimă de 18 ani conform  art. 13 (5) din Codul Muncii
-    Nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă
-    Nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U. - S.A..
Bibliografie şi tematică:
I. Regulamente, Instrucțiuni:
-    Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr.002/2001.
-    Regulamentul de semnalizare nr. 004/2006.
-    Regulament de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG nr. 117/17.02.2010.
    II. Regulamente, Instrucțiuni specifice:
-    Regulamentul de remorcare și frânare nr. 006/2005.
-    Instrucțiuni pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201/2007.
    III. Ghiduri de depanare:
-    Ghiduri de depanare pentru locomotivele electrice, diesel-electrice, diesel hidraulice.
    IV. Legi, instrucții, ordine, dispoziții, reglementări:
-    Ordinul DGT nr. 310/4/a/2800/1993, privitor la Condiții tehnice de exploatare pentru osiile locomotivelor electrice CFR.
-    Actul nr. 17 DA/610/1987 al DTV-Instrucțiuni privind funcționarea, deservirea și întreținerea instalațiilor DSV și INDUSI.
-    OMT nr. 256/2013, privind durata serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce și/sau deservește locomotive în sistemul feroviar din România.
-    Actul nr. 310/1/441/15.12.1993 al Direcției Generale Tracțiune privind experimentarea deservirii simplificate a locomotivelor (fără mecanic ajutor).
-    Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Nr. 815/12.10.2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației și pentru alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe căile ferate din România și pentru actualizarea Listei funcțiilor cu responsabilități în siguranța circulației, care se formează – califică, perfecționează și verifică profesional periodic la CENAFER.
-    Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1260/2013 și Ministrului Sănătății nr. 1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării.
-    Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 615/2015 privind aprobarea „Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerințelor privind procedurile de eliberare și actualizare a certificatului și Cerințelor și procedurii de recunoaștere a persoanelor și organismelor”.

    Înscrierile la concurs se fac la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara din Feldioara str. Dumbrăvii nr. 1, judeţul Braşov.
     Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul sucursalei până la 15.03.2018, de luni până vineri, între orele 7,30 – 13,00 și trebuie să conţină următoarele documente:
-    cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;
-    copia actului de identitate;
-    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
-    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;
-    Curriculum Vitae;
-    Declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă;
-    Declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U. - S.A.;  
-    alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.
Concursul se desfăşoară în 3 etape, după cum urmează:
16.03.2018    verificarea şi selecţia dosarelor de concurs
19.03.2018    probă scrisă
19.03.2018    probă practică
AFIŞAREA REZULTATELOR:  maxim 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.
ÎNCADRAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la sediul sucursalei.  
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul RU, nr. telefon 0268/265337 int. 127 şi pe adresa www.cnu.ro

                                                        Șef Uzină,
                                                   COMIATI Marian


                                Aviz SEPU,

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces