Responsabil IT Sediu Bucuresti 27.04.2018

ANUNŢ

Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, de responsabil IT de la sediul companiei, pe perioada nedeterminată. Concursul va consta în interviu și test grilă în data 10.05.2018, ora 1100  la sediul CNU SA, din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti.

OBIECTIVELE POSTULUI: 
a)    Coordonarea și gestionarea permanentă a activității structurii IT în vederea susținerii din punct de vedere informatic a activității compartimentelor funcționale de la sediul companiei;
b)    Dezvoltarea permanentă a infrastructurii informatice de la sediul companiei prin implementarea soluțiilor tehnice adecvate în vederea protejării informațiilor vehiculate în format electronic;
c)    Instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice și rezolvarea eventualelor incidente tehnice, în vederea desfășurării în condiții normale a activității compartimentelor funcționale;
d)    Supervizarea procesului de back-up automat (verificări de consistență și securitate);
e)    Oferirea permanentă de suport tehnic informatic utilizatorilor de la sediul companiei și de la punctele de lucru prin consilierea în utilizarea aplicațiilor software;
f)    Menținerea în parametri nominali de funcționare a SI-SC, respectând legislaţia privind regimul informaţiilor clasificate, în vederea protejării informațiilor clasificate vehiculate în format electronic.
CERINŢELE MINIME pentru ocuparea postului:
-    nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul tehnic/informatică, cu licență;
-    cursuri de perfecționare – în domeniul IT;
-    cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;
-    cunoștințe legate de configurarea și întreținerea rețelelor de calculatoare;
-    cunoștințe despre întreținere Server: setări drepturi de acces pentru useri, configurări conturi e-mail;
-    vechime în specialitate: minim 5 ani;
-    cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
-    obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;
Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.
NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.
DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
-    Scrisoare de intenție;
-    Copie după actul de identitate;
-    Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)
-    Copie după diploma/diplomele de studii;
-    Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;
-    Curriculum vitae.
-    Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
-    Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 09.05.2018, ora 1500 .
Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.