Sef Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, Asistență Medicală şi Situaţii de Ugenţă 16.01.2017

ANUNŢ

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs intern pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef serviciu la Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, Asistență Medicală şi Situaţii de Ugenţă la care pot participa salariații CNU-SA Sucursala Feldioara care îndeplinesc condițiile din anunț.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2016, în data de 29.01.2018, ora 10,00, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în susținerea unei lucrări scrise  și interviu.

Lucrarea scrisă va fi din domeniul de specialitate adaptat domeniului de activitate al companiei.

Salariații care depun dosarele de candidatură și îndeplinesc condițiile din anunț vor fi contactați până pe data de 25.01.2018, ora 13,00, în vederea depunerii lucrării scrise, la secretariatul sucursalei, până la data de 26.01.2018, ora 13:00

Scopul postului:

­    Prevenirea permanentă și eliminarea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor la nivelul sucursalei prin desfășurarea tuturor activităților cu respectarea cerințelor legale privind SSM în vederea reducerii la un nivel acceptabil a riscurilor specifice;

­    Controlarea și propunerea măsurilor ce se impun la instructaje, locurile de muncă, a echipamentului individual de protecție, echipamentelor de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

­    Organizarea permanentă și eficientă a activității serviciului prin repartizarea și delegarea sarcinilor serviciului, elaborarea și actualizarea fișelor de post, a procedurilor și evaluarea personalului;

­    Identificarea permanentă a modificărilor ce apar în legislația specifică și urmărirea aplicării corecte a acestora;

­    Monitorizarea stării de sănătate a angajaților CNU – SA;

­    Gestionarea fișelor de aptitudine ale lucrătorilor din cadrul CNU – SA;

­    Coordonarea elaborării rapoartelor solicitate privind starea de sănătate a lucrătorilor din cadrul CNU – SA;

­    Identifică şi evaluează factorii de risc specifici,generatori de evenimente periculoase, masuri de pregătire şi desfăşurare a unor intervenţii de  salvare şi evacuare în vederea diminuării factorilor de risc.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

-       Nivel de studii: studii superioare de lungă durată

-       Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de minimum 3 ani

-       A obținut în ultimii 2 ani minim calificativul BINE la evaluarea anuală

-       absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore

-       Certificat de absolvire a cursului în domeniul securității și sănătății în muncă, de cel puțin 80 ore.

            Documentele necesare înscrierii la concurs:

-    scrisoare de intenţie;

-    copia actului de identitate;

-          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.

-    Curriculum vitae

Notă: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică ulterior numirii pe post obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Dosarele de candidatură se depun la secretariatul sucursalei până la data de 23.01.2018, ora 13:00.

                                                    

          Şef Uzină,

                                                           COMIATI Marian

 

                                                                                                                  Biroul Resurse Umane

                                                                                                                 BURACINSCHI Gabriela

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces