Serviciul Informații Clasificate, IT, Arhivă, Secretariat Feldioara 07.03.2018

ANUNŢ
COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs intern în vederea ocupării postului de conducere vacant de șef serviciu, la Serviciul Informații Clasificate, IT, Arhivă, Secretariat din cadrul sucursalei.
Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2015, la CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1, în data de 19.03.2018, ora 10,00 și va consta  în susținerea unei lucrări scrise și interviu.
Lucrarea scrisă va fi din domeniul de specialitate adaptat domeniului de activitate al companiei.
Salariații care depun dosarele de candidatură și îndeplinesc condițiile din anunț vor fi contactați până pe data de 15.03.2018, ora 13,00, în vederea depunerii lucrării scrise, la secretariatul sucursalei, până la data de 16.03.2018, ora 13:00

Obiectivele postului:
-    Conducerea eficientă a activității serviciului prin organizarea, coordonarea și controlul permanent al activității.
-    Asigurarea protecției informațiilor clasificate, în toate componentele sale, prin controlul, coordonarea și verificarea aplicării dispozițiilor legale și a normelor interne.
-    Asigurarea suportului informatic compartimentelor funcționale ale sucursalei prin administrarea, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii IT.
-    Asigurarea permanentă a unui sistem informațional funcțional și eficient în cadrul sucursalei, prin întocmirea unor strategii de dezvoltare și modernizare a infrastructurii informatice.
-   
Condiţii minime de ocupare a postului:
-    Nivel de studii: studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic
-    Vechime în specialitate - minimum 3 ani
-    Nivel de formare profesională – Cursuri de perfecționare în domeniu
-    A obținut în ultimii 2 ani minimum calificativul ”BINE” la evaluarea anuală
-    Cunoștințe de operare Windows, M.S. Office
-    Cunoașterea limbii engleze - nivel mediu
Notă:
-    Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior numirii pe post, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul sucursalei până la 15.03.2018, de luni până vineri, între orele 7,30 – 13,30 și trebuie să conţină următoarele documente:
-    cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;
-    copia actului de identitate;
-    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;
-    Curriculum Vitae;
-    alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.
Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

  Șef Uzină,
                                                                            COMIATI Marian
                                            Aviz SEPU,
 

 
Informatii Publice
Informatii conducere companie
Comunicate de Presa
Lista de informatii
Informatii publice privind substantele periculoase
Anunturi publice
Rapoarte
Declaratii de avere / interese
Utile
Responsabilitate sociala
Cariere
Achizitii publice
Cerere acces