Concurs extern pentru ocuparea postului de Specialist Resurse Umane - Compania Naţională a Uraniului – SEDIU 12.07.2018

ANUNŢ

 

Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, de Specialist resurse umane de la sediul companiei, pe perioada nedeterminată. Concursul va consta în interviu și test grilă în data 12.07.2018, ora 1100  la sediul CNU SA, din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Bucureşti.

 OBIECTIVELE POSTULUI: 

·         Asigurarea unei bune evidențe a contractelor individuale de muncă;

·         Gestionarea dosarelor personale ale angajaților;

·         Organizarea și derularea operațiunilor de evidență a personalului și de salarizare.

 Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

-       nivel de studii: superioare de lungă durată, cu licenţă  în domeniul juridic/economic

-       cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului;

-       cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;

-       cursuri de perfecționare.

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7 (șapte).

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

-          Scrisoare de intenție;

-          Copie după actul de identitate;

-          Copie după cartea de muncă (dacă este cazul)

-          Copie după diploma/diplomele de studii;

-          Copii după certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare/specializare;

-          Curriculum vitae.

-          Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;

-          Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 10.07.2018, ora 1500 .

Relaţii suplimentare  se pot obţine la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.