Concurs în vederea ocupării a 3 posturi vacante: 1 post de AMC-ist, și 2 posturi de lăcătuș mecanic la CNU - S.A. SUCURSALA FELDIOARA - 03.09.2019

ANUNŢ

COMPANIA  NAŢIONALĂ  A  URANIULUI - S.A. SUCURSALA FELDIOARA organizează concurs în vederea ocupării a 3 posturi vacante: 1 post de AMC-ist, și 2 posturi de lăcătuș mecanic  în  cadrul Secției Electromecanice, prin încheierea de contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a comisiilor de încadrare şi promovare, anexă la CCM/2018, la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara, cu sediul în Feldioara, str. Dumbrăvii nr. 1 şi va consta în probă scrisă, probă practică.

 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul sucursalei fac la sediul CNU - SA Sucursala Feldioara din Feldioara str. Dumbrăvii nr. 1, judeţul Braşov, până la data de 30.08.2019, ora 13,00:

CONDIŢII GENERALE de participare la concurs:

-          are vârsta minimă de 18 ani conform  art. 13 (5) din Codul Muncii

-          nu deţine firme private care au relaţii contractuale cu C.N.U. - S.A..

-          nu i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă

      -     cerere de înscriere la concurs/scrisoare de intenţie adresată conducătorului sucursalei;

      -     copia actului de identitate;

      -     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea      unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

      -    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;

      -     Curriculum Vitae;

      -      alte documente relevante în vederea desfăşurării concursului.

 

Concursul se desfăşoară în 2 etape, după cum urmează:

02.09.2019                     verificarea şi selecţia dosarelor de concurs

03.09.2019                     probă scrisă si probă practică

 

AFIŞAREA REZULTATELOR:  maxim 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Contestaţiile se pot depune la sediul sucursalei, în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, la registratura sucursalei.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul RU, nr. telefon 0268/265337 int. 127 şi pe adresa www.cnu.ro