ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. – conform referatului nr. 5294/06.10.2022 aprobat de Directorul General al C.N.U.- S.A., organizează concurs intern, constând în interviu, în data de 18.10.2022, ora 10:00, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant de Consultant în Management, de la sediul companiei.

Contractul de muncă va fi încheiat pe perioadă  nedeterminată.

Obiectivele Postului: 

Implementarea/dezvoltarea unui sistem de control intern/managerial adaptat la dimensiunile, complexitatea şi mediul specifice C.N.U. – S.A., care vizează toate nivelurile de conducere şi toate activitățile.

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
 • vechime în muncă, în funcții cu studii superioare de minim 3 (trei) ani.
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
 • obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate;

Notă:  Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică ulterior numirii pe post, obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii;
 • Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Bibliografia aferentă concursului:

Legislație Control Intern Managerial

 1. Ordonanța Guvernului nr. 199/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;
 4. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
 5. Ordin al Ministrului Afacerilor Interne nr. 137/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;

Legislație Integritate/Anticorupție

 1. Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
 2. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 3. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
 4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 5. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 17.10.2022, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [797.67 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [351.56 KB]