ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. București organizează concurs intern constând în test grilă și interviu, în data de 31.01.2023, ora 1200, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, Sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu în cadrul serviciului Tehnic, Mecano Energetic, SSM, Radioprotecție, Situații Urgenta, Achiziții Publice de la Punct de Lucru Suceava , pe perioadă nedeterminată, cu program de 6 ore/zi.

 

Obiectivele   Postului: 

 • Planificarea, conducerea, organizarea și funcționarea cu eficienta maxima a activitatii tehnice, mecano energetice, SSM , radioprotectie, situatii de urgenta, achizitii publice la nivelul punctului de lucru prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificare a oportunitatilor, angajarea resurselor financiare, tehnologice si umane necesare;
 • Planificarea, coordonarea si controlul activitatii tehnice, mecano energetice, SSM , radioprotectie, situatii de urgenta, achizitii publice la nivelul punctului de lucru in conformitate cu obiectivele, programul si standardele companiei;
 • Coordonarea activitatii structurilor din subordine, conform structurii organizatorice aprobate;
 • Protecția informațiilor clasificate, în ceea ce privește securitatea .

 

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: superioare;
 • permis exercitare nivel 2 CNCAN;
 • vechime în muncă în domeniu de minim 10 ani;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, prezinta un avantaj;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, dacă este cazul;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Manualul inginerului de mine, vol. I,II,III,IV,V; Ed. Tehnică, Autor  Aron Popa, Ediţia 1984- 1989.
 • H.G. nr. 781 / 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 • OUG nr 195/2000 privind protectia mediului;
 • OUG nr 196/2005 privind fondul de mediu;
 • Legea 111/1996 cu completarile ulterioare privind reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
 • Legea nr 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin ANRM nr.47/2008 privind elaborarea, aprobarea si urmarirea realizarii programelor anuale de exploatare.
 • H.G. 1208/2003 privind aprobarea normelor pentru pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003 , aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordul-cadrul din legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 • H.G. 557/2016 Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. 585/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 307/2006 republicată în temeiul art. II din Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.481/2004 republicată în temeiul art. II din Legea nr. 212/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă;
 • ORDIN   Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura C.N.U. – S.A. Bucresti Sediu, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. Punct de Lucru Suceava este 30.01.2023, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [143.03 KB]