ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. București, reorganizează concursul extern, în data de 18.08.2022, ora 09:00, constând în test grilă și interviu, la sediul social din str. Dionisie Lupu, nr. 68, Sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant  Șef Serviciu Achiziții Publice, cu contract de munca pe perioadă nedeterminată, cu timp  de 8 ore/zi., cod COR  132445.

Obiectivele   Postului: 

 • Coordonarea întocmirii PAAS centralizat la nivel de companie şi înaintarea lui spre aprobare conform legislației și procedurilor interne;
 • Coordonarea actualizării PAAS  la nivel de companie, în baza solicitărilor primite;
 • Aplicarea procedurilor de atribuire care intră ȋn sfera de aplicare a legislației privind achizițiile sectoriale;
 • Coordonarea întocmirii raportărilor impuse de lege, de autorităţile în drept sau de către conducerea companiei;
 • Sprijinirea şi îndrumarea personalului din subordine cu atribuții în domeniul achiziţiilor publice ;
 • Ȋndeplinirea procentului de realizare a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice;
 • Coordonarea activității în domeniul achizițiilor publice, în baza principiilor și legislației în acest domeniu în vederea unei activități eficiente și evitarea unor posibile erori;

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul tehnic/economic/juridic
 • cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului coordonat;
 • cursuri de perfecționare – în domeniul achizițiilor publice;
 • cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;
 • vechime în specialitate: minim 3 ani;
 • a obținut în ultimii 3 ani minim calificativul ”bine” la evaluarea anuală
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
 • obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sa nu aiba litigii in derulare cu C.N.U. – A.;
 • sa nu aiba vechime mai mare de 15 ani în zona I de expunere la radiații sau 17 ani în zona a II de expunere la radiații , sau 20 ani de subteran;
 • sa nu cumuleze pensia cu salariul.

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
 • HG nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Manualul de utilizare SEAP al operatorilor economici/autorităţilor contractante;

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 17.08.2022, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [85.44 KB]