ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. București organizează concurs extern, constând în test grilă și interviu, în data de 14.03.2023, ora 1200, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Expert Achiziții Publice, cu contract de munca pe perioadă nedeterminată, cu timp  de 8 ore/zi., cod COR  132445.

 

Obiectivele   Postului: 

 • Coordonarea întocmirii PAAS centralizat la nivel de companie şi înaintarea lui spre aprobare conform legislației și procedurilor interne;
 • Coordonarea actualizării PAAS  la nivel de companie, în baza solicitărilor primite;
 • Aplicarea procedurilor de atribuire care intră ȋn sfera de aplicare a legislației privind achizițiile sectoriale;
 • Coordonarea întocmirii raportărilor impuse de lege, de autorităţile în drept sau de către conducerea companiei;
 • Sprijinirea şi îndrumarea personalului din subordine cu atribuții în domeniul achiziţiilor publice ;
 • Ȋndeplinirea procentului de realizare a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice;
 • Coordonarea activității în domeniul achizițiilor publice, în baza principiilor și legislației în acest domeniu în vederea unei activități eficiente și evitarea unor posibile erori;

 

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: superioare de lungă durată în domeniul tehnic/economic/juridic
 • cunoştinţe temeinice de legislaţie specifică domeniului coordonat;
 • cursuri de perfecționare – în domeniul achizițiilor publice;
 • cunoştinţe de operare M.S. Office, Windows;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
 • obținerea autorizatiei ORNISS de acces la informații clasificate;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sa nu aiba litigii in derulare cu C.N.U. – A.;
 • sa nu aiba vechime mai mare de 15 ani în zona I de expunere la radiații sau 17 ani în zona a II de expunere la radiații , sau 20 ani de subteran;
 • sa nu cumuleze pensia cu salariul.

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
 • HG nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Manualul de utilizare SEAP al operatorilor economici/autorităților contractante;

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 13.03.2023, ora 12:00.

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [798.60 KB]