ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. București organizează concurs extern, constând în interviu în fața comisiei și a administratorilor companiei, în data de 22.08.2023, ora 1200, la sediul social din str. Dionisie Lupu, nr. 68, Sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant de Consilier – Director General, de la sediul companiei, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu program de 8 ore/zi, în directa subordine a directorului general.

 

OBIECTIVELE   POSTULUI: 

 • Asigură consilierea Directorului General pe probleme specifice;
 • Comunicarea cu terții;
 • Asigură legătura cu comunitatea,
 • Informează comunitățile și ține legătura între comunități și conducerea executivă / administratori astfel încât să se atenueze impactul asupra comunităților odată cu trecerea în insolvență / lichidare a CNU-SA.
 • Colectează, analizează, sintetizează și prelucrează date și informații specifice în vederea informării Directorului General și administratorilor.

CERINŢELE MINIME pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă;
 • perfecționări/specializări;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sa nu aiba litigii în derulare cu C.N.U. – S.A.;
 • sa nu aibă vechime mai mare de 15 ani în zona I de expunere la radiații sau 17 ani în zona a II de expunere la radiații, sau 20 ani de subteran;
 • sa nu cumuleze pensia cu salariul.

În anunțul cu rezultatele finale ale concursului se va specifica sintagma ADMIS/RESPINS (după caz).

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Curriculum Vitae;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr 62/2011 – legea dialogului social, reactualizata;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 21.08.2023, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [677.37 KB]