ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. București, organizează concurs extern, constând în interviu, în data de 02.08.2022, ora 1000, la sediul social din str. Dionisie Lupu, nr. 68, Sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant  de Consilier – Director General, de la sediul companiei, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu program de 4 ore/zi, în directa subordine a directorului general.

OBIECTIVELE   POSTULUI: 

 • Asigură formalitățile necesare obținerii finanțării Crucea – Botușana;
 • Asigură consilierea Directorului General pe probleme specifice;
 • Colectează, analizează, sintetizează și prelucrează date și informații specifice în vederea informării Directorului General.

 

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • perfecționări/specializări;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sa nu aibă litigii în derulare cu C.N.U. – A.;
 • sa nu aibă vechime mai mare de 15 ani în zona I de expunere la radiații sau 17 ani în zona a II de expunere la radiații , sau 20 ani de subteran;
 • sa nu cumuleze pensia cu salariul.

Nota minimă ce trebuie obținută este 7.

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr 62/2011 – legea dialogului social;
 • Legea minelor nr.85/2003, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 01.08.2022, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.12 MB]