ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. – conform referatului nr. 5295/06.10.2022 aprobat de Directorul General al C.N.U.- S.A., organizează concurs intern / extern, constând în interviu, în data de 18.10.2021, ora 10:00, la sediul său din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant de Consilier Juridic, de la sediul companiei.

Contractul de muncă va fi încheiat pe perioadă  nedeterminată.

Obiectivele Postului: 

 • verificarea permanentă a legalității tuturor actelor cu caracter juridic și administrativ pe care aplică viza de specialitate în vederea preîntâmpinării de litigii și prejudicii;
 • verificarea permanentă a legalității  contractelor de achiziții publice și a actelor adiționale aferente acestora,  pe care aplică  viza de specialitate , în vederea preîntâmpinării de litigii și prejudicii;
 • acordarea de consultanță juridică, la solicitarea structurilor funcționale, in vederea preîntâmpinării de litigii și/sau prejudicii;
 • reprezentare permanentă a intereselor și apărarea drepturilor legitime ale CNU SA, în fața instanțelor judecătorești, autorităților publice, instituțiilor de orice natură, precum și în fața  oricărei persoane juridice sau fizice, române sau străine, în limitele mandatului acordat;
 • fundamentarea propunerilor de modificare/actualizare asupra Actului Constitutiv al companiei și a propunerilor de valorificare prin vânzare sau închiriere a activelor imobiliare ale companiei în vederea preîntâmpinării unor prejudicii;
 • derularea legală în mod permanent a valorificării activelor imobiliare ale companiei aprobate spre închiriere sau vânzare în vederea preîntâmpinării de litigii și prejudicii;
 • transmiterea permanentă a  modificărilor  de legislație structurilor asupra activității cărora au impact aceste modificări, în vederea asigurării  cunoașterii și aplicării corecte a legislației pentru a   preîntâmpina eventuale  litigii și prejudicii;
 • înregistrarea permanentă a Deciziilor CA, Hotărârilor AGA sau a Actelor Adiționale, după caz, privind modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al companiei la ORC pentru a fi opozabile terților;
 • verificarea permanentă a obligațiilor bănești stabilite prin hotărârile definitive și/sau irevocabile ale instanțelor judecătorești din România, în vederea transmiterii spre structurile competente să opereze/efectueze plata în vederea preîntâmpinării unor litigii și/sau prejudicii.;

 

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii – superioare de lungă durată, specializarea drept, cu licență;
 • înscris în Colegiul Consilierilor Juridici; nivel –  consilier juridic definitiv conform  legii 514/2003 și  statutului profesiei de consilier juridic;
 • minim 3 ani vechime în specialitatea juridică;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
 • obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate;

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică ulterior numirii pe post, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii;
 • dovada înscrierii în Colegiul Consilierilor Juridici și a obținerii statutului de consilier juridic definitiv conform legii 514/2003 și  statutului profesiei de consilier juridic;
 • adeverință de confirmare vechime în specialitatea juridică
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 1. Constituția Romaniei;
 2. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură Civilă,  cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu toate modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2003 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;
 9. OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ulterioare;
 10. H.G. nr. 925/2006,  privind normele de aplicare a OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 11. H.G. nr. 785/1997 privind inființarea Companiei Naționale a Uraniului – S.A., modificată prin Hotararea Guvernului nr. 729/2004 privind reorganizarea Companiei Nationale a Uraniului – S.A. prin infiintarea Societatii Comerciale „Radioactiv Mineral Magurele” – S.A.;
 12. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 13. H.G. nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
 1. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 privind Standardele naţionale de protecţia informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia înformaţiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 17.10.2022, ora 12:00.

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.11 MB]