ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. București reorganizează  concursul intern, în data de 18.08.2022, ora 13:00, constând în test grilă și interviu, la sediul social din str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, București, pentru ocuparea postului vacant de auditor public intern, de la sediul companiei.  Contractul de muncă va fi încheiat pe perioadă  nedeterminată.

Obiectivele Postului: 

 • Asigurarea elaborării și actualizării permanente a cadrului procedural și a Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern;
 • Asigurarea permanentă a gestionării riscurilor aferente activității de audit intern, prin identificarea, cuantificarea, monitorizarea și verificarea riscurilor decisive, în îndeplinirea obiectivelor A.P.I.;
 • Asigurarea permanentă a obținerii performanței în domeniul auditului public intern prin monitorizarea eficientă a activității desfășurate în cadrul compartimentului Audit Public Intern și prin raportarea periodică/anuală a acesteia, pe baza Rapoartelor privind activitatea de audit public intern.

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
 • vechime în muncă, în funcții cu studii superioare de minim 3 (trei) ani ;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;
 • obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate;
 • Sa nu aiba litigii in derulare cu C.N.U. S.A.
 • Sa nu aiba vechime mai mare de 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau 17 ani in zona a II a de expunere la radiații, sau 20 de subteran;
 • Sa nu cumuleze pensia cu salariul
 • Cursuri de perfecționare în domeniul ;

 

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

NOTĂ: Menționăm că desfășurarea activității pe acest post implică, ulterior angajării, obținerea autorizației ORNISS de acces la informații clasificate, în condițiile legii .

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
 • Copiile diplomelor de studii;
 • Acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul auditului public intern .
 • Copii după rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare;
 • HG nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 • OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;
 • Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • O.G nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

****Standarde de audit public intern.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 17.08.2022, ora 1200.

Relații suplimentare  se pot obține la sediul companiei, la telefon 021.318.52.58, interior 121.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [84.26 KB]