ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. Punct de Lucru Feldioara organizează concurs extern, constând în test grilă și interviu, în data de 31.07.2023, ora 10:00, la sediu de la Punctul de Lucru Feldioara din Loc. Feldioara, Județul Brașov, pentru ocuparea postului vacant de Specialist Resurse Umane din cadrul Punctului de Lucru Feldioara, pe perioadă determinată de 3 luni de zile, cu program de o fracțiune de normă, durata timpului de lucru fiind de 3 ore/zi.

 

Obiectivele   Postului: 

 • Gestionează permanent întocmirea şi actualizarea dosarelor personale pentru angajaţii Punctului de Lucru în conformitate cu legislaţia în vigoare prin completarea acestora cu documente doveditoare ale modificărilor intervenite prin încheierea / modificarea / suspendarea / încetarea contratelor individuale de muncă ale personalului;
 • Întocmește adeverințe de vechime, de venituri,  diverse și alte documente legale solicitate de salariați  și foști salariați ai companiei;
 • Întocmește situațiile pentru C.N.U. Punct de Lucru Feldioara, audit, curtea de conturi, CFG și cele cerute de alte organe de control pentru lucrările specifice R.U.;
 • Asigurarea îndeplinirii în permanență a altor sarcini primite de la șefului ierarhic superior, în domeniul propriu de activitate, la nivel de sediu/companie prin respectarea procedurilor specifice și a legislației în vigoare.

 

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: medii/superioare ;
 • vechime în muncă in domeniu Resurselor Umane de minim 3 ani;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, prezinta un avantaj;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sa nu aibă litigii în contradictoriu cu C.N.U. – S.A.;

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau pasaport, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul resurselor umane;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante în domeniul R.U.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 407/13.04.1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaților din unitățile de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare;
 • Hotărârea nr. 583/21.06.2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații;
 • Hotărârea nr. 500/18.05.2011 privind registrul general de evidență a salariaților;
 • Ordonanța nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile  de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității CNU SA sediu, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 28.07.2023, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [686.03 KB]