ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. Sucursala Feldioara, organizează concurs extern, constând în test grilă și interviu, în data de 28.04.2023, ora 0800, la sediu de la Sucursala Feldioara din Loc. Feldioara, Judet Brasov, pentru ocuparea postului vacant de Economist din cadrul Sucursalei Feldioara, pe perioadă determinată de 2 luni, cu program de 6 ore/zi.

 

Obiectivele   Postului: 

 • să analizeze documentele economice;
 • să analizeze documentele colectate;
 • să transmita documentele specifice;
 • să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă;
 • Însuşirea monografiilor contabile pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

 

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: superioare in domeniul economic;
 • vechime în muncă in domeniu de minim 3 ani;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • obligativitatea de efectuare cursuri de perfecționări/specializări în domeniul resurselor umane in 6 luni de la angajare daca acestea nu exista;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, prezinta un avantaj;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sa nu aiba litigii in derulare cu C.N.U. – A.;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul resurselor umane;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare ;
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP 1802/2014

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 27.04.2023, ora 1200

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [742.84 KB]