ANUNȚ

 

Compania Națională a Uraniului – S.A. Sucursala Feldioara, organizează concurs extern, constând în test grilă și interviu, în data de 28.04.2023, ora 1000, la sediu de la Sucursala Feldioara din Loc. Feldioara, Judet Brasov, pentru ocuparea postului vacant de Specialist Resurse Umane din cadrul Sucursalei Feldioara, pe perioadă determinată de 2 luni , cu program de 6 ore/zi.

 

Obiectivele   Postului: 

 • Gestionează permanent întocmirea şi actualizarea dosarelor personale pentru angajaţii companiei în conformitate cu legislaţia în vigoare prin completarea acestora cu documente doveditoare ale modificărilor intervenite prin încheierea/modificarea/suspendarea/încetarea contratelor individuale de muncă ale personalului;
 • Întocmeşte adeverinţe de vechime, financiare,  diverse și alte documente legale solicitate de salariați  și foști salariați ai companiei;
 • Întocmeşte situaţiile pentru C.N.U. Sucursala Feldioara, audit, curtea de conturi, CFG și cele cerute de alte organe de control pentru lucrările cuprinse în fişa postului;
 • Calculul drepturilor salariale pentru angajatii Sucursalei Feldioara;
 • Asigurarea îndeplinirii în permanență a altor sarcini primite de la șeful de birou, în domeniul propriu de activitate, la nivel de sediu/companie prin respectarea procedurilor specifice și a legislației în vigoare.

 

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: medii/superioare;
 • vechime în muncă in domeniu de minim 3 ani;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • obligativitatea de efectuare cursuri de perfecționări/specializări în domeniul resurselor umane in 6 luni de la angajare daca acestea nu exista;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, prezinta un avantaj;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sa nu aiba litigii in derulare cu C.N.U. – A.

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

 

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul resurselor umane;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

 • Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 407/13.04.1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaților din unitățile de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare;
 • Hotărârea nr. 583/21.06.2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații;
 • Hotărârea nr. 500/18.05.2011 privind registrul general de evidență a salariaților;
 • Ordonanța nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile  de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
 • Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 27.04.2023, ora 1200
 • Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [826.29 KB]