ANUNȚ

Compania Națională a Uraniului – S.A. București organizează concurs extern, constând în test grilă și interviu, în data de 03.10.2022, ora 10:00, la sediu de la Sucursala Suceava din str. Minei nr.1, Loc. Crucea, Județul Suceava, pentru ocuparea postului vacant de Specialist-Inspector-Referent-Tehnician Resurse Umane din cadrul Sucursalei Suceava, pe perioadă determinată, cu program de 6 ore/zi.

Obiectivele   Postului: 

 • Gestionează permanent întocmirea şi actualizarea dosarelor personale pentru angajaţii companiei în conformitate cu legislaţia în vigoare prin completarea acestora cu documente doveditoare ale modificărilor intervenite prin încheierea/modificarea/suspendarea/încetarea contratelor individuale de muncă ale personalului;
 • Întocmirea, gestionarea și difuzarea permanentă a dispozitiilor emise de către Directorul General Adjunct;
 • Întocmeşte adeverinţe de vechime, financiare,  diverse și alte documente legale solicitate de salariați  și foști salariați ai companiei;
 • Întocmeşte situaţiile pentru C.N.U. Sucursala Suceava, audit, curtea de conturi, CFG și cele cerute de alte organe de control pentru lucrările cuprinse în fişa postului;
 • Calculul drepturilor salariale pentru angajatii Sucursalei Suceava;
 • Asigurarea îndeplinirii în permanență a altor sarcini primite de la șeful de birou, în domeniul propriu de activitate, la nivel de sediu/companie prin respectarea procedurilor specifice și a legislației în vigoare..

Cerinţele minime pentru ocuparea postului:

 • nivel de studii: medii/superioare;
 • vechime în muncă in domeniu de minim 3 ani;
 • competențe digitale: editare text, utilizare editoare calcul tabelar, prezentări Power Point, poșta electronică;
 • obligativitatea de efectuare cursuri de perfecționări/specializări în domeniul resurselor umane in 6 luni de la angajare daca acestea nu exista;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, prezinta un avantaj;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face candidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sa nu aiba litigii in derulare cu C.N.U. – A.;

Nota minimă ce trebuie obținută la testul grilă este 7.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul resurselor umane;
 • Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Bibliografia aferentă concursului:

Legea nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 407/13.04.1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaților din unitățile de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare;

Hotărârea nr. 583/21.06.2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităților de cercetare, explorare, exploatare și prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiații;

Hotărârea nr. 500/18.05.2011 privind registrul general de evidență a salariaților;

Ordonanța nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile  de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

 

Termenul limită de depunerea dosarelor de concurs, la registratura unității, în vederea participării la concursul organizat de C.N.U.- S.A. este 30.09.2022, ora 12:00

Relații suplimentare  se pot obține la sediul Companiei la telefon 021.318.52.58

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [867.78 KB]